Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Inspanningen Formosa 
Onze schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Wanneer de klant de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de klant zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan de schoonheidssalon. Indien de klant de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag de schoonheidssalon hiervoor 100% van het behandeltarief in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Wanneer de cliënt te laat op een afspraak in de schoonheidssalon aanwezig is, zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de cliënt 15 minuten of meer te laat aanwezig is, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer de schoonheidssalon later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door de schoonheidssalon worden uitgevoerd. Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal de salon dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de cliënt melden.

4. Betaling
Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van de schoonheidssalon. De prijzen van de producten worden mondeling aan de cliënt in de schoonheidssalon vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld Facebook, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de cliënt de behandeling en eventuele producten contant, vooraf met iDeal of per pin te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van Formosa , zoals vermeld op de factuur.

Cadeaubonnen: 
Onze cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgifte.

5. Persoonsgegevens & privacy
Bij het eerste bezoek aan de salon zal een intake worden afgenomen waarbij de schoonheidsspecialiste u vraagt om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door de schoonheidssalon volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Geheimhouding
Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is de schoonheidsspecialiste verplicht tot geheimhouding. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan de schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
De schoonheidssalon geeft geen garantie op producten wanneer:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt. Er wordt geen geld terug gegeven maar de cliënt kan een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

9. Beschadiging & diefstal
Wanneer een cliënt schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft de schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding te eisen van de cliënt. Bij diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie.

10. Klachten
Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de cliënt deze klacht zo spoedig mogelijk , uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk en aangetekend te melden aan de schoonheidssalon. De schoonheidssalon dient daarna binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Er zal door de schoonheidssalon altijd naar een goede, reële oplossing gezocht worden, wanneer een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij inmiddels door de cliënt schriftelijk kenbaar is gemaakt dat behandeling zinloos is geworden. Indien de schoonheidssalon en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de wetgever of mediator.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.